Life sciences

La salut i l’assistència social són de vital importància per al desenvolupament d’una societat moderna i involucren des del públic en general i els professionals de la salut fins als organismes reguladors, asseguradores i els governs.

El creixement important que està experimentant el sector de Life Sciences en els últims anys ha anat acompanyat d’una creixent necessitat de rebre un assessorament legal adequat en tots aquells aspectes legals relacionats amb el sector: constitució i posada en marxa d’empreses de biotecnologia, compliment de la normativa sectorial, protecció de dades obtingudes en investigació, la valoració de béns i la seva explotació (ja sigui directa o mitjançant acords de transferència de tecnologia) i l’assistència en la internacionalització de les empreses del sector.

 

Tenim un gran equip de professionals que provenen de diferents àrees i ofereixen un assessorament jurídic especialitzat a les empreses. Entre els nostres clients es troben inversors, start-ups, grans i mitjanes empreses i també universitats, centres de recerca i empreses emergents de biotecnologia.