Tributari

En la nostra àrea de Tributari assessorem a empreses nacionals i internacionals, grups d’empreses, particulars i empreses familiars sobre els diversos nivells fiscals que poden tenir un impacte en la seva activitat diària, ocasional o extraordinària i que requereixen d’una avaluació professional rigorosa.

La internacionalització d’empreses, negocis familiars i actius també té un paper important en la nostra activitat professional, raó per la qual oferim un assessorament eficient, internacional i multidisciplinari a aquells clients amb interessos fora de les nostres fronteres.

A més, atesa la complexitat de les normatives tributàries, qualsevol decisió empresarial pot generar diverses interpretacions fiscals i provocar un conflicte entre els interessos dels nostres clients i les autoritats tributàries. El nostre assessorament en matèria contenciosa facilita als nostres clients una via per defensar els seus interessos, des del principi de les accions administratives fins als nivells més alts del nostre sistema judicial.

Serveis:

Impostos a les empreses +-

Som conscients que prendre decisions pot arribar a ser d’allò més complex quan els impostos influeixen en el resultat. El nostre reconegut i experimentat equip professional assessora sobre la tributació internacional, nacional, regional i local que pot afectar el dia a dia de l’activitat empresarial.

Reestructuracions +-

Tenim una gran experiència assessorant als nostres clients en relació amb els seus actius clau i reorganitzacions empresarials (fusions, escissions, transmissions d’actius o de branques d’activitat), adquisicions i planificació de desinversions.

Impatriats i expatriats +-

La globalització del talent ens ha permès oferir assessorament sobre les solucions més apropiades en els processos d’impatriació (Llei Beckham) i d’expatriació d’empleats i directius.

Impostos i comptabilitat +-

Les decisions tributàries s’han de complementar amb un coneixement ampli i profund dels fonaments i pràctiques comptables. Tenim un equip tècnic-comptable capaç de resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir sobre comptabilitat, tant en relació amb les empreses individualment considerades com amb grups d’empreses.

Impostos personals +-

Els impostos personals són especialment importants en els entorns internacionals i globals de les persones, famílies i actius. Assessorem a particulars sobre el correcte compliment de les seves obligacions fiscals, com ara l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF), l’Impost sobre el Patrimoni, l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, l’impost sobre Béns Immobles i l’impost sobre Successions i Donacions, entre d’altres.

Client priva +-

El nostre equip reconegut internacionalment assessora a particulars i famílies amb patrimonis complexos (especialment empreses familiars) en totes aquelles qüestions que poden afectar a la creació, manteniment, desenvolupament i transferència d’actius. Amb una visió global, oferim un assessorament complet, especialitzat i d’alt valor en temes com ara: planificació financera, acords de socis, acords matrimonials o prenupcials, herències, planificació de donacions estructurades, relocalitzacions i conflictes en matèria de residència fiscal.

Impostos indirectes +-

Els impostos indirectes, així como els impostos locals, els impostos sobre propietat o els impostos especials, tenen un paper molt significatiu a l’hora d’avaluar la viabilitat de decisions importants, tant a nivell personal com empresarial.

Litigis d’àmbit fiscal +-

Tenim amplia experiència assessorant en procediments de tot tipus davant l’Agència Tributària, administracions regionals o locals, Audiències i Tribunals de Justícia.