Dret laboral

Els nostres advocats laboralistes tenen una àmplia experiència en assessorament jurídic integral en qüestions laborals i de RRHH, tant a empreses nacionals i multinacionals com a treballadors particulars

Així, conceptes com ara: contractes de treball, estructura salarial i remuneració, mobilitat geogràfica i funcional, hores extraordinàries, vacances, etc., constitueixen el dia a dia dels nostres advocats, els quals estan preparats per donar als nostres clients un assessorament complert i precís. El nostre equip també està especialitzat en la defensa legal durant les inspeccions de treball i en els procediments judicials laborals.

El nostre departament inclou:

Contractes laborals +-

Oferim un assessorament integral en la realització de contractes de treball: tipus de contracte, clàusules contractuals més adequades a les necessitats, funcionament i estructura de cada empresa (inclosos acords específics de sistemes de remuneració, incentius, exclusivitat, clàusules de no-competència i de permanència, etc.), tenint sempre en compte els aspectes que poden ser més rellevants, com per exemple: les condiciones de treball, mobilitat geogràfica i funcional, modificacions substancials (jornada de treball, festius, etc.), faltes i sancions.

A més, també assessorem sobre la finalització de contractes d’ocupació: formalització de les extincions contractuals a instància de l’empresa i defensa jurídica en els possibles processos judicials davant els tribunals laborals.

Alta Direcció +-

Assumir obligacions importants i diferents responsabilitats, per part dels directius i membres del consell d’administració de les societats mercantils capitalistes, requereix un assessorament específic, que permeti comprendre les conseqüències jurídic-laborals derivades de la incorporació a aquesta relació laboral de caràcter especial.

En aquest sentit, comptem amb una dilatada experiència en la contractació i extinció de la relació d’alts directius i d’administradors-executius d’empreses. Donem assessorament sobre els aspectes contractuals i retributius, en matèries de Seguretat Social i de previsió social complementària i, especialment, en l’extinció d’aquestes relacions.

Plans d’incentius per a directius i treballadors +-

La nostra firma és especialista en disseny, anàlisi i implementació de plans de compensació, la qual cosa inclou: sistemes de retribució variable, retribució flexible i plans de compensació; polítiques de compensació i beneficis i confecció de manuals i polítiques d’empresa. De la mateixa manera, oferim la possibilitat d’implementar sistemes d’incentius basats en el capital social: opcions sobre accions, compravenda d’accions, plans phantom, SARS, RSU, etc.)

Assessorament legal en l'àmbit de les relacions laborals de caràcter col·lectiu +-

Estem habituats a participar en la negociació de convenis col·lectius i altres acords col·lectius, amb l’objectiu d’assegurar que els acords assolits siguin positius per a les futures relacions laborals de l’empresa i perquè augmenti la seva competitivitat. Aconsellem igualment als nostres clients en les seves relacions amb els sindicats i representants dels treballadors a l’empresa, incloent l’assessorament sobre vagues i conflictes col·lectius.

Processos de reestructuració empresarial +-

Oferim als nostres clients un enfocament estratègic i la nostra experiència en negociació, planificació i execució de tot tipus de programes de redimensionament de la plantilla. Això inclou: reestructuració i reorganització, retallades de plantilla (downsizing), reenginyeria, tancaments totals o parcials que puguin comportar acomiadaments col·lectius, ERO, prejubilacions, i sistemes de recol·locació (outplacement) en acomiadaments col·lectius.

Successió d'empreses, centres de treball o unitats productives autònomes +-

Els nostres professionals assisteixen i assessoren als nostres clients en les implicacions laborals que sorgeixen en tot tipus de transaccions mercantils, analitzant els diversos problemes causats per la subrogació d’empreses, homogeneïtzació de condicions de treball de les plantilles, canvis de convenis col·lectius d’aplicació, etc.

Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals +-

Els nostres professionals ofereixen assessorament en tots els aspectes relacionats amb la Seguretat Social, com ara la cotització i els convenis especials, els procediments de recaptació per via executiva, l’ incapacitat temporal i permanent, jubilacions, etc.

Assistim als nostres clients davant la Inspecció de Treball i al llarg dels procediments de responsabilitat empresarial que puguin sorgir en relació amb un accident de treball, la qual cosa inclou la tramitació de recursos administratius i les revisions judicials davant d’actes de liquidació i/o infracció incoades per la Inspecció de Treball.

Auditoria laboral +-

Portem a terme la revisió de procediments pel que fa al compliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de la legislació referent a la prevenció de riscos laborals (auditories laborals) que resulten d’operacions mercantils.

Litigació laboral +-

Els nostres advocats laboralistes representen als clients en tota mena de procediments de dret laboral, la qual cosa inclou els processos administratius i/o judicials, reclamacions per acomiadaments, sancions disciplinàries, demandes per discriminació i assetjament, conflictes col·lectius, sancions administratives i demandes per responsabilitat empresarial.